Skip to main content

Language Assistance for Limited & Non-English Speaking Individuals

Discrimination is Against the Law

San Gorgonio Memorial Hospital complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, sexual orientation or gender identity.

San Gorgonio Memorial Hospital does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, sexual orientation or gender identity. San Gorgonio Memorial Hospital values the diversity and inclusion of our patients, their visitors, employees, physicians, volunteers, students and others.

San Gorgonio Memorial Hospital:

  • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
    • Qualified sign language interpreters
    • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)
  • Provides free language services to people whose primary language is not English such as:
    • Qualified interpreters
    • Information written in other languages

If you need these services, contact the San Gorgonio Memorial Hospital Operator at 951-845-1121.

If you believe that San Gorgonio Memorial Hospital has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with:
San Gorgonio Memorial Hospital Administration
600 N. Highland Springs Ave
Banning, CA 92220
Phone: 951-845-1121
Fax: 951-845-2836

You can file a grievance in person, over the phone, by mail, fax or email. If you need help filing a grievance, Administration is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD)

Complaint forms are available here.

Spanish
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-951-845-1121.

Chinese
注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-951-845-1121.

Vietnamese
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-951-845-1121.

Tagalog
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-951-845-1121.

Korean
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-951-845-1121.

Armenian
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-951-845-1121.

Persian (Farsi)
توجھ: اگر بھ زبان فارسی گفتگو می کنید، تسھیلات زبانی بصورت رایگان برای شمابگیرید تماس-951-845-1121- با. باشد می ف

Russian
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-951-845-1121.

Japanese
注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。 1-951-845-1121. まで、お電話にてご連絡ください。

Arabic
ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1-951-845-1121 رقم

Panjabi
ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜੇ ਤੁਸ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-951-845-1121.

Mon-Khmer, Cambodian
្របយ័ត៖ េបើសិនអកនិយ រ, េសជំនួយែផក េយមិនគិតឈ ល គឺចនសំប់បំេរ អក។ ចូរ ទូរស័ព 1-951-845-1121.

Hmong
LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-951-845-1121.

Hindi
ध्यान द: यद आप हदी बोलते ह  तो आपके िलए मुफ्त म भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध ह। 1-951-845-1121 पर कॉल कर।

Thai
เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1-951-845-1121.